WEBSITE VAN TIFIORI: 19.126 

Het online bestellen verloopt als volgt: 

1. U kiest een plaats voor afhaling/aflevering van het artikel (enkel in België!); 


2. U duidt een verkoper van uw keuze aan; 


3. U kiest een artikel van uw keuze en voegt dit toe aan uw winkelwagen; u past dezelfde 
werkwijze toe voor eventuele bijkomende artikelen; 

4. U krijgt een overzicht van uw bestelling; 

5. U duidt aan of uzelf de bestelling komt ophalen dan wel waar deze dient geleverd te 
worden; 

6. Indien de bestelling dient afgeleverd te worden, geeft u de gewenste datum van 
levering op conform de keuzemogelijkheden; 

7. U geeft het correcte leveringsadres in (enkel in België!) indien de bestelling dient 
geleverd te worden; loutere postbusadressen of niet bestaande fysieke 
afleveringsadressen zijn niet toegestaan; 

8. U geeft uw eigen gegevens in; 

9. U geeft (indien gewenst) het facturatieadres op; 

10. U bevestigt uw akkoord met de toepasselijke algemene voorwaarden van Floris en van 
de verkopers; 

11. U voert de gevraagde betaling uit; 

12. U krijgt een bevestiging van de bestelling onmiddellijk na de ontvangst van de betaling; 

Toepasselijke algemene voorwaarden – leveringen enkel in België:


1. Vooraf: 
Tifiori is de naam van de website (en het platform) dewelke de BVBA Floris ter beschikking stelt van haar professionele klanten (verkopers van bloemen, planten en toebehoren) en waardoor deze de mogelijkheid hebben om hun artikelen via deze website te koop aan te bieden aan geïnteresseerde kopers. 

In functie van de plaats van afhaling/levering van het artikel zullen een aantal mogelijke verkopers via de website voorgesteld worden. 

Indien de bezoeker van de website ingaat op een aanbod van een door hem gekozen verkoper, dan weet hij dat hij rechtstreeks en onmiddellijk een overeenkomst (koop/verkoopovereenkomst) afsluit met deze door hem gekozen verkoper en aanvaardt hij hierdoor ook de alhier vermelde algemene voorwaarden van de verkopers ivm de verkoop en tevens de alhier vermelde algemene voorwaarden van Floris ivm de verleende service. 

2. Nadere verduidelijkingen:
 Floris: Is de beheerder van de website (en het platform) Tifiori. Haar volledige identiteit is: Floris BVBA, met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 312, met kbo-nummer 0418.260.634.
 Verkoper: Hiermede wordt de verkoper van bloemen, planten en toebehoren bedoeld die zijn artikelen via de platform van de website Tifiori te koop aanbiedt. Info: Dit is de informatie die de verkoper over het artikel geeft en waarvoor hij alleen verantwoordelijk is. Bezoeker: Dit is de internetgebruiker (consument of rechtspersoon) die de website bezoekt en eventueel een artikel kan aankopen.
 Aanbod: Het artikel (product of goed, met al dan niet de aflevering ervan) dat door een verkoper via het platform te koop wordt gesteld en dat door een bezoeker van de website kan besteld worden.
 Koper: De bezoeker van de website welke een overeenkomst (koopovereenkomst) met een door hem gekozen verkoper afsluit voor een hem gekozen artikel of artikelen. Overeenkomst: Dit is de overeenkomst die tussen de koper en de door hem gekozen verkoper tot stand komt na de betaling van een effectieve bestelling.
 Service: De diensten die Floris via de website en het platform verzorgt, met name: Het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten, het doorsturen van de bestellingen naar de gekozen verkoper en het faciliteren van de betalingen. Deze service is voor de koper gratis.
 Platform: De website, de tools, enz. waarmee aan verkopers de kans wordt geboden om hun artikelen aan geïnteresseerde bezoekers van de website te koop aan te bieden. 

3. Toepasselijke algemene verkoopsvoorwaarden van de verkopers:


3.1 De rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper (consument of professioneel) wordt uitsluitend door huidige algemene verkoopsvoorwaarden beheerst. Door in te gaan op het aanbod van de verkoper verklaart de koper zich uitdrukkelijk hiermede akkoord. Enkel een koper die ouder is dan 18 jaar mag een bestelling plaatsen. 

3.2 De volledige identiteit van de gekozen verkoper vindt men terug op diens site. 

3.3 De aangeboden artikelen:
 De verkoper spant zich in om het aangeboden artikel zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Sommige artikelen (bijv. boeketten) kunnen door de koper zelf worden samengesteld. Het is mogelijk dat sommige artikelen (vaak gaat het om natuur- of seizoensgebonden goederen) op het ogenblik van de levering kleine verschillen vertonen met de getoonde artikelen. Indien het aanbod van bepaalde artikelen beperkt is of slechts onder voorwaarden kan geschieden, zal dit ook vermeld worden. Ook de leveringstermijnen zullen per artikel opgegeven worden. 

3.4 Aanvaarding van het aanbod:
 Van zodra de effectieve betaling van het artikel is gebeurd, komt de overeenkomst tot stand. 
De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vooralsnog te weigeren in de volgende gevallen:
 In geval het artikel werd voorzien van een overduidelijk foutieve prijs; in geval van uitputting van de voorraad; in geval van overmacht. Indien een bestelling om een of andere reden niet kan of zal worden uitgevoerd, zal de koper hiervan zo vlug mogelijk worden verwittigd.
 Indien geen vergelijk met de koper kan worden gevonden, zal de betaling binnen de 7 dagen terug aan de koper overgemaakt worden. 

3.5 De prijs:
 De prijzen van de aangeboden artikelen zijn inclusief btw. Voor de levering (enkel in België) zal er een aparte leveringskost van 10,00 euro (inclusief btw) per aangekocht artikel worden aangerekend. Indien er meerdere artikelen besteld worden, dan zal een bedrag van ..... aangerekend worden. 
Indien een factuur gewenst is, dient dit afzonderlijk door de koper te worden aangeduid. De aflevering van een factuur kan pas bekomen worden voor een bestelling ter waarde vanaf 35,00 euro (exclusief btw). 

3.6 Aflevering van de bestelling (enkel in België):
 De koper dient er over te waken om een correct en bestaand fysiek afleveringsadres op te geven.
 Het is niet mogelijk om rekening te houden met gewenste tijdstippen
. Op zon- en feestdagen worden geen bestellingen afgeleverd
. In geval de bestelling in een hotel, bedrijf en/of instelling dient afgeleverd te worden, zal de afgifte ervan gebeuren aan de receptie. De koper dient zelf na te gaan hoelang de receptie toegankelijk is vermits het mogelijk is dat de bestelling tot 19.00 uur kan worden afgeleverd. 

3.7 
De eventuele aansprakelijkheid van de verkoper kan nooit meer bedragen dan de waarde van de aankoopprijs van het artikel. 

3.8 Betaling: 
De online betalingen dienen te gebeuren op de volgende wijze: Bancontact/Mister Cash, PAYPAL, MasterCard, VISA, Maestro, iDEAL, Belfius Direct Net, CBC Online, KBC Online, ING HomePay, giropay of Sofort Überweisung.


3.9 Klachtenregeling:
 De koper heeft de verplichting om het afgeleverde artikel onmiddellijk na te kijken op het ogenblik van de aflevering. Klachten betreffende de bestelde artikelen dienen, op straffe van verval, binnen de 3 dagen schriftelijk bij de verkoper toe te komen, bij voorkeur per e-mail. Zie hiervoor naar de gegevens van de verkoper op zijn site. De verkoper verbindt er zich toe hierop binnen de 24 uren te gepast te reageren. Voor beschadigde artikelen wordt vereist om een foto bij de klacht te voegen. 
In geval van foutief geleverde artikelen wordt, in overleg met de klant, een oplossing voorgesteld. 

3.10 Herroepingsrecht (enkel als de koper consument is):
 De koper heeft het recht om binnen de 14 dagen, na de ontvangst van het bestelde artikel, af te zien van de aankoop. Enkel niet-gebruikte en niet-beschadigde artikelen kunnen geretourneerd worden aan de verkoper mits zij in de originele verpakking worden teruggezonden. 
Voor o.m. de volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
 Voor artikelen dit reeds gebruikt, onvolledig of vuil zijn,
 voor bederfbare en voor reeds gepersonaliseerde artikelen zoals bijv. boeketten, planten, enz. 

Na controle en aanvaarding van het geretourneerde artikel wordt het bedrag van de aankoop terugbetaald op de rekening waarmee de betaling is geschied, onder aftrok van de retourkosten welke ten laste van de koper blijven. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door middel van een schriftelijke en ondubbelzinnige verklaring van de consument aan de ondernemer waarin deze stelt dat hij de overeenkomst wenst te herroepen. 

3.11 Toepasselijk recht en geschillen:
 Op de verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper is enkel het Belgische recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de verkoper bevoegd, onverminderd het recht van de koper (consument) om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. 

4. Toepasselijke algemene voorwaarden van de BVBA Floris ivm de service:


4.1 Door het sluiten van een koop/verkoopovereenkomst met een door hem gekozen verkoper aanvaardt de koper ipso facto ook de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van Floris mbt de service . 

4.2 De koper aanvaardt dat de Floris geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de aangeboden artikelen door de verkopers en/of de hierbij verstrekte info en/of de aflevering ervan. 

4.3 Wat betreft het downloaden van informatie. De informatie op de website van Tifiori mag enkel gebeuren voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik ervan is verboden. Alle communicatie die een koper via website verzendt, zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. 

4.4 Eventuele klachten over niet correcte handelswijzen van verkopers kunnen aan Floris gemeld te worden op het emailadres info@tifiori.com.

4.5 Toepasselijk recht en geschillen: 
Het Belgische recht is op de verleende service van toepassing. In geval een geschil zou verband houden met de door Floris verstrekte service, dan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van de klagende partij om het geschil voor te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling 

4.6 Floris erkent het belang van de privésfeer. Door te bestellen via de website staat de koper aan Floris en aan de door hem gekozen verkoper uitdrukkelijk toe om over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. 
De koper heeft steeds recht op inzage voor alle gegevens die hem betreffen en het recht op verbetering ervan. Hij hiervoor terecht op het emailadres vermeld onder punt 4.4.